Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban hành nhiều chính sách, tổ chức lại bộ máy và đề cập đến việc cải cách triều phục, chiếc Áo Dài Ngũ Thân trở thành trang phục chính.

Áo Dài Ngũ Thân được ra đời và thống nhất trên toàn cõi Việt Nam thể hiện tinh thần thống nhất và tự hào của dân tộc……..

continue reading

Related Posts